ابعاد انواع پله پیچ

 

مراحله های اجرای پله پیچ

اجرای پله گرد یا پله پیچ دارای مراحله هایی می باشد:

  1.  ارایه کردن پلان پله پیچ و  تحلیل پلان مشخص شده
  2.  بازدید از مکانی که قرار است پله گرد در آنجا اجرا شود.اندازگیری فضایی که پله در آنجا قرار خواهد گرفت وبررسی کردن محدودیت های احتمالی ای به وجود خواهد آمد.
  3.  بررسی موارد قابل توجه درباره پله پیچ ها مانند: استانداردها ،پاخور مناسب،عدم سرگیر بودن.این موارد از موارد بسیار مهم می باشد،زیرا امنیت فردی را که از پله استفاده می کندرا تعیین میکند.
  4.  بعد از بررسی کردن نقشه دو بعدی و توجه به استاندارد ها و احتمالات ،سه بعدی پلان تهیه می شود و به کارفرما داده می شود.بعداز تایید شدن  از طرف کارفرما و تعیین وقت مقرر و اجرای قرارداد نقشه  پله پیچ طراحی می شود و جهت اجرا به محل کار تحویل داده می شود،نقشه ای برای محل اتصال پله در ساختمان هم تهیه می شود.

ابعاد انواع پله گرد و یا پله پیچ

دو محور ورق
محدودیت ابعاد :بهتر است شعاع داخلی پله ها  از ۵۵ سانتیمتر کم تر نشوند.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۰۰ کیلوگرم
مصالح : ورق ۱۰ میلیمتر جهت ورقه های جانبی ، پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلی جهت کف پله

 

دومحور باکس
محدودیت ابعاد :بهتر است شعاع داخلی پله ها  از ۵۵ سانتیمتر کم تر نشوند.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۴۰ کیلوگرم (برای پله هایی با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتیمتر و عرض پله ها ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۴ و ۶ میلی جهت ورقه های جانبی، ورق ۴ میلی برای درپوش ، پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر جهت کف پله

 

محور میانی
محدودیت ابعاد : بهتر است شعاع داخلی پله ها  از ۸۵ سانتیمتر کم تر نشوند.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۱۵ کیلوگرم (برای پله هایی با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتی متر و عرض پله ها ۱۰۰ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۶ میلی جهت ورقه های جانبی و ورق ۴ میلی برای درپوش و پروفیل ۴۰ در ۴۰ میلیمتر برایکف پله

 

تک محور کنسولی
محدودیت ابعاد : بهتر است شعاع خارجی پله از ۷۰ سانتی متر کمترنشود، عرض پله بهتر است از ۸۵ سانتی متر تجاوز نکند.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۰ کیلوگرم (برای پله با شعاع خارجی ۱۵۰ سانتی متر و عرض پله ها ۸۵ سانتی متر)
مصالح : ورقهای ۴ و ۸ میلیمتر برای ورقهای جانبی و ورق ۴ میلیمتر برای درپوش و پروفیل ۴۰ در ۶۰ میلیمتر جهت کف پله

 

تیرآهنی 

محدودیت ابعاد : بهتر است شعاع داخلی پله ها  از ۵۵ سانتیمتر کم تر نشوند.
وزن تقریبی هر متر ارتفاع : بستگی به مصالح به کار رفته در ساخت تیرآهن دارد.

این پست توصیه می شود

نظرات