خصوصیات پله گرد

خصوصیات پله گرد پله گرد از بین تمام مدل های موجود کمترین سطح پایه ای را اشغال می کند و از این رو مناسب خانه ها و ساختمان های نقلی با مساحت کم ومحدود میباشد. این پله ها را میتوانیم با رعایت [...]

اجزا و عناصر پله پیچ

اجزا و عناصر پله پیچ اجزا و عناصر پله پیچ به شرح زیر است:  نرده سکو  نرده اختیاری بالکن  سکو  نرده  نرده زیرین (در برخی مدل های انتخابی)  ارتفاع  ستون نرده  میله میانی نرده  خیز پله  خاتمه/ سطح [...]