نکات اجرایی پله گرد و ویژگی های مربوط به آن

نحوه ي پیاده سازی و طراحی پله گرد 

بعد از طراحی  پله گرد مورد نظر  بر روي قسمتی از كاغذ ،نو بت به پیاده سازی پله گرد  مي رسد كه ذر نهایتد باید اجرا با  ترسيم  روی کاغذ مطابق باشد . گاهي اوقات  بر اثر عدم توجه در پیاده سازی پله گرد  شاهد ساخته شدن پله  گردهاي نا معقولی هستيم به عنوان مثال در يك رديف از  پله گرد  ارتفاع يكی از  پله ها  را كوتاهتر يا بلند تر از بقيه ي پله ها ایجاد می کنند  كه اين عیب  خیلی  بزرگي است و مي تواند خطر ساز  باشد در اجراي پله گرد بايد بسياردقیق باشید  و فقط افرادی که دارای تجربه می باشند پله گرد را پیاده سازی می  کنند و آنها پله گرد  ها را در پایان  كار ساختمان سازي نصب مي كنند وبعد  از نصب بايد پله گرد ها را با پاكتهاي سيماني يا گوني  پوشاند تا آنها حفظ شوند  تا ضربات احتمالي و ملات  سيماني روي آنها تاثیر  نگذارد .

 در اجرای پله گرد باید مراحل زیر را طی کنید::

 

گام اول- بر روي ديواري كه قرار است پله گردها در مجاور آن قرار گيرند يك لايه گچ به صورت مورب و با زاويه شيب پله گرد  وبا عرض تقريبي 60 سانتي متر كشيده مي شود.

گام دوم – نقطه آغاز  اولين پله از پله گرد با مداد رنگی  علامت گذاري مي شود .اين نقطه  قسمت تمام شده ي ساختمان می باشد .

گام سوم-به کمک  تراز دستي از نقطه ي علامت گذاري شده  با مداد رنگی خط عمودي رسم مي شود و بر روي آن ارتفاع پله گرد جدا مي شود.

گام چهارم-به وسیله تراز دستي از نقطه ي علامت گذاري شده ، خطيبه صورت  افقي رسم می کنیم  و اندازه كف پله گرد روي اين نقطه جدا مي شود در نتیجه سایر  ارتفاعات و كف پله ها خط مي شوند تا به قسمت تمام شده ي پله گرد  برسند.

گام پنجم- توسط  شمشه يك خط کج  رسم می کنیم  و زير پله گرد ها را به هم  رسم مي کنیم بعد خط ديگري به موازات خط مورب در زير آن رسم می کنیم  فاصله ي اين دو خط به اندازه يشماره تير آهن زير پله  گرد است.

 

ساختن الگو وتير آهن زير پله گرد 

بعد  از تمام شدن خط كشي ديوار باید  تير آهن هاي زير پله گرد  را ساخت و شکل دهی کرد و برای شكل دادن به تير آهن ازروش هاي گوناگون  استفاده مي شود که يكي از روش هابه صورت  زير است:

نخست از روي شكل كشيده شده با مقوا الگو مي سازند و بعد  از اين الگو، الگوي ديگري با ورقآلومینیومی  می سازند  كه بتوانند از آن بارها  استفاده کنند. براي خم كردن تيرآهن ابتدا محل برش پله گرد  را خط مي كشند وسپس  به وسيله ي دستگاه برش يك تيرآهن را به صورت مثلثي تهیه می کنند  در حالي كه تير آهن گرم است با پتك به سر ان مي كوبندتا خم شود  زاويه ي خم  شده را به وسيله ي الگو مرتب كنترل مي كنند  تا زاويه ي مورد نظر  دقیق به دست آيدو بعد  از اطمينان از صحت خم  قسمت ديگري را خم مي كنند پس از سرد شدن تير آهن ها ی پله گرد را  جوش مي دهند .سپس دو ورق اهن به طرفين  تيرآهن پله گرد  جوش مي دهند.

بعد از پیاده سازی تير اهن هاي زير پله  گرد،پله گرد ها را بر اساس نقشه هاي اجرايي   در محل خود نصب می کنند و آنها را با ميلگرد به يكديگر مهار مي كنند . براي هر رديف پله گرد حداقل به دو عدد تيراهن نياز است اگر عرض پله زياد با شد تعداد بيشتري تيرآهن  به كار مي برند بهصورتی  كه فاصله ي تيراهن ها از يكديگر حدود 80 سانتي متر باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات