نقش پله در دکوراسیون داخلی

نقش پله در دکوراسیون داخلی

پله ها،  اجزایی از ساختمان هستند که دو سطح غیر هم ارتفاع را به یکدیگر وصل می کنند.
در اصل پله ها پل ارتباطی به حساب می آیند.
پله ها در واقع تکیه گاه هایی هستند به موازات زمین که برای بالا و پایین رفتن افراد استفاده می شوند.
پله ها دارای شکل، جنس و کاربری های مختلفی هستند.

پله ها فرم های مختلفی از پله جود دارد:
مستقیم، فرم مایل، فرم چرخش در بالا، چرخش در پایین، چرخش در هر دو جهت بالا و پایین، قوسی شکل، پله های سلطنتی، پله سبدی  و …

از نظر جنس نیز پله ها تنوع زیادی دارند:
پله های چوبی، پله های فولادین، پله های سنگی، پله های بتنی، پله های پلکسی و…

از لحاظ کاربری، پله ها در هر مکان، می توانند کاربرد یا کاربردهای گوناگونی داشته باشند.
پله های اماکن آموزشی، پله های محیطهای اداری، پله هایپاساژها و اماکن تجاری، پله های فرار مسکونی و اداری،
پله های مراکز توریستی و تفریحی ، پله های کلینیک و بیمارستان، پله های هتل و مهمانسرا، پله های شهری و مترو و پلهای هوایی و ….

اجزای و سطح های پله

پله ها دارای اجزای گوناگون هستند:
۱) کف پله:
به سطح بالایی پله می گویند، یعنی جایی که کف پا را برای بالا رفتن یا پایین آمدن روی آن قرار می دهیم.
۲) ارتفاع پله:
به ارتفاع بین دو پله متوالی می گویند. ارتفاع پله بسته به کاربری پله متفاوت است.
۳) پیشانی پله:
قسمتی از پله که بین دو کف پله متوالی قرار میگیرد.
۴) گونه پله:
به سطـح بغـلی پلـه، گونه پله می گوینـد.
۵) عرض پله:
به فاصله ی افقی میان دو گونه ی یک پله، عرض پله می گویند.
۶) لب پلـه:
جلو زدگی کف پله از پیشانی پله را لب پله میگویند. هدف از ایجاد آن بزرگتر کردن کف پله می باشد.
۷) شیار کف پلـه:
شیارهایی است در کف پله،  این شیار ها باعث می شود تا روی پله لیز نخورید.
8) خط مسیر پلـه :
خطی است که از به هم وصل کردن وسط تمام کف پله ها به هم ایجاد می شود.
9) خط شـیب پلـه :
خط واصل لبه پله های یک ردیف پله را خط شیب پله می گویند.
10) حجم پلـه :
به فضای اشغال شده زیر یک ردیف پله، حجم پله گفته می شود.
11) طول پلـه :
از لبه ی اولین پله تا انتهای آخرین پله در راستای افق، طول پله می گویند.
12) پا گـرد :
به سطح های جدا کننده که برای استراحت در راه پله های طولانی استفاده میشود پاگرد میگویند که حداقل برابر عرض یک کف پله اندازه آن است.
13) نرده پلـه :
14) دست انداز پلـه :
وسیله ای است بر روی نرده که به موازات خط شیب پله اجرا می شود.
۱۷) چشم پلـه :
به شکاف بین دو بازوی پلکان گفته می شود.

این پست توصیه می شود

نظرات